Świetlica szkolna

Świetlica pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz w miarę możliwości warunków do nauki własnej i rekreacji.

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej:

 • oczekujący na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych,
 • uczniowie w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela,
 • oczekujący na obiad,
 • oczekujący na zajęcia pozalekcyjne,
 • oczekujący na rodzica (opiekuna) po zakończonych zajęciach szkolnych.

Zadania świetlicy:

 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań uczniów,
 • organizowanie zabaw i gier,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Organizacja pracy świetlicy:

 • świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00 do 17:00,
 • czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców,
 • przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka,
 • do odbioru dziecka ze świetlicy upoważnieni są rodzice (opiekunowie) oraz osoby przez nich upoważnione,<
 • upoważnienia osób do odbioru dziecka dokonują rodzice (opiekunowie) poprzez wpis na karcie zgłoszeniowej do świetlicy (jest to upoważnienie na cały rok szkolny) lub dostarczenie pisemnego, jednorazowego upoważnienia,
 • nie jest możliwe wydawanie dzieci poprzez upoważnienie telefoniczne,
 • rodzice (opiekunowie) dziecka muszą pisemnie wyrazić zgodę na wychodzenie dziecka do biblioteki szkolnej i dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym,
 • świetlica realizuje zadania według rocznego, wychowawczego i miesięcznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych,
 • jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci,
 • dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach: plastycznych, technicznych, muzycznych, grach i zabawach ogólnorozwojowych i wychowawczych w sali i na powietrzu,
 • korzystać z kącika czytelniczego (książki i czasopisma), klocków różnego typu, gier planszowych, oglądać bajki i filmy na video i dvd,
 • brać udział konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych.

Regulamin świetlicy szkolnej.

 • wchodząc do świetlicy witam się z wychowawcami,
 • nie wychodzę ze świetlicy bez zgody nauczyciela,
 • dbam o porządek w świetlicy: tornistry stawiam w wyznaczonym miejscu, po skończonej zabawie odkładam gry na półkę, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie,
 • aktywnie uczestniczę w zajęciach świetlicowych,
 • słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela,
 • przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się: bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
 • przestrzegam zasad kulturalnego zachowania się: jestem miły dla wychowawców i kolegów, często używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • dbam o estetyczny wygląd sali: nie niszczę zabawek, gier, sprzętu, szanuję swoją i cudzą własność,
 • w sklepiku szkolnym nie wolno mi kupować gorących napojów i lodów,
 • nie bawię się telefonem komórkowym, do rodziców dzwonię tylko za zgodą wychowawców,
 • z każdym problemem zgłaszam się do wychowawcy świetlicy.

Świetlica 4-6

Uczniowie pracują, rozwijają swoje talenty oraz bawią się pod opieką wychowawczyń- Katarzyny Kornackiej i Magdaleny Żeglarskiej. Plan pracy dostosowany jest do specyfiki szkoły i w miarę możliwości zainteresowań uczniów. Dzieci preferują przede wszystkim aktywny wypoczynek, tj. gry i zabawy ruchowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia plastyczno-techniczne wymagające dużego warsztatu pracy i zaangażowania – np. malowanie i zdobienie metodą decoupage, szycie ozdób.

Ułatwienia dostępu