Zajęcia dla uczniów 0-3 KSP

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 0-3 w Katolickiej Szkole Podstawowej od 25 maja 2020r.
1. Od 25 maja br. otwieramy szkołę dla uczniów klas 1-3. Prowadzone zajęcia będą miały przede wszystkim charakter opiekuńczo – wychowawczy z elementami dydaktycznymi. Pragniemy również realizować zajęcia z języka anielskiego, religii, zajęcia logopedyczne i terapeutyczne.
2. Zapewniamy opiekę w dotychczasowych godzinach tj. od 7.00 do 17.00. Dzieci proszę przyprowadzić danego dnia NAJPÓŹNIEJ do godz. 8.00.

3. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych proszę zgłosić wychowawcy klasy przez dziennik elektroniczny w każdy piątek poprzedzający nowy tydzień do godziny 18.00. Proszę, by w swoim zgłoszeniu zaznaczyć, czy jest to pobyt jedno- czy wielodniowy. Istnieje też możliwość zgłoszenia dziecka w ciągu tygodnia. Proszę jednak pamiętać o podaniu tej wiadomości dzień wcześniej. Uwaga: Takie uprzednie zgłoszenie jest bezwzględnie konieczne. W przypadku braku takiego zgłoszenia może się okazać, że nie będziemy w stanie zapewnić opieki dziecku.

4. Udział w zajęciach w szkole nie jest obowiązkowy i w dalszym ciągu będziemy prowadzili nauczanie na odległość.

5. Liczba uczniów w grupie, zgodnie z wytycznymi GIS, ma wynosić 12, maksymalnie 14 dzieci. W związku z tym uczniowie klasy 1a, 1b, 1c będą łączeni w jedna grupę jeśli ich łączna liczba nie przekroczy 12 osób. Tak samo zostaną połączeni uczniowie klas drugich oraz klasy trzecich.

6. Jeśli liczba dzieci danego dnia w danej grupie przekroczy maksymalnie 14 osób, zostanie utworzona kolejna grupa. Przydział dzieci do tej grupy uwarunkowany jest kolejnością przyprowadzenia dziecka do szkoły.

7. Dzieci muszą mieć maseczki na twarzy w drodze do i ze szkoły, w samym budynku nie będą do tego zobowiązane.

8. Rodziców i opiekunów proszę, by maseczki mieli założone również w budynku szkolnym. Proszę też o zdezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do szkoły oraz o założenie rękawiczek ochronnych. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku, w rękawiczki proszę zaopatrzyć się we własnym zakresie. Proszę też rodziców/opiekunów, by przestrzegali dystansu 2 metrów, oraz wchodzili do szkoły tylko do wyznaczonego miejsca. Stamtąd nauczyciel dyżurujący zaprowadzi ucznia do wyznaczonej klasy.

9. Zajęcia będą prowadzone w klasie szkolnej, w małej i dużej sali i gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu – na terenie przyszkolnym (boisko oraz teren zielony).
10. Posiłki w szkole. Proszę zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie. Istnieje możliwość spożywania obiadów w szkole. Rodzic zgłasza taką chęć do Caritasu za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Prosimy także o poinformowanie o tym nauczyciela dyżurującego zaraz po przyprowadzeniu dziecka do szkoły. Śniadania i obiady będą spożywane w stołówce szkolnej – każdy oddział oddzielnie. Obiady będą wydawane w jednorazowych pojemnikach wraz z jednorazowymi sztućcami. Koszt pozostaje bez zmian. 
11. Przyprowadzając dziecko do szkoły rodzic/opiekun: 

  • potwierdza tym samym, że dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, 
  • wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia (za pomocą termometru bezdotykowego) w przypadku podejrzenia choroby,
  •  jest świadomy istniejącego ryzyka zakażenia dziecka koronawirusem, mimo dołożonych przez szkołę wszelkich starań, aby zachować reżim sanitarny zgodny 
z wytycznymi MEN i GIS. 

12. Dzieci do szkoły muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

13. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

14. Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby zostanie (pod opieką nauczyciela) odizolowane w gabinecie pielęgniarki szkolnej. O tym fakcie szkoła niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

15. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły proszę, o odesłanie do nauczyciela wychowawcy wiadomości potwierdzającej, że zapoznali się Państwo z zasadami, które obowiązują w naszej szkole.

16. Pozostałe zasady związane z bezpieczeństwem oraz higieną prowadzonych zajęć są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu