Organizacja zajęć w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II w Bydgoszczy od 31 maja 2021r.

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II w Bydgoszczy od 31 maja 2021r.
I. Zajęcia dla uczniów klas 0-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole, zgodnie z planem lekcji oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym. 
II. Zajęcia dla uczniów klas 4-8 Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole, zgodnie z planem lekcji oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym. 
III. Zajęcia dla uczniów I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole, zgodnie z planem lekcji oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym. 
IV. Zasady obowiązujące podczas prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym.

 
A. Zajęcia w budynku szkolnym 
1. Szkoła zapewnienia opiekę świetlicową – zasady organizacji pracy świetlicy omówione są w części D (punkty 30-32). 
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedsionka i nie wchodzą z dziećmi do szkoły. 
6. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu odpowiedniego płynu. 
7. Uczniowie klas 0-3 KSP po wejściu do budynku przebierają tylko obuwie i z kurtką idą do swojej klasy. W wyznaczonych godzinach pod opieką nauczyciela uczniowie zanoszą kurtki do szatni. Uczniowie klas 4-8 KSP i 1-2 IKLO po wejściu do budynku szkoły zostawiają kurtki w swoich szafkach. 
8. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia szkoła będzie korzystała przede wszystkim z dziennika elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. 
9. W szkole zainstalowano kamerę do mierzenia temperatury wszystkim wchodzącym. Ponadto w uzasadnionych przypadkach mierzenie temperatury będzie odbywało się przy użyciu termometru bezdotykowego lub zdezynfekowanego dotykowego. 
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, tzw. „izolatorium”, w odległości min. 2 m od innych osób. Izolatorium znajduje się w obrębie budynku szkoły, ale ma odrębne wejście i własną toaletę. Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
11. W miarę możliwości szkoła ogranicza gromadzenie uczniów w jednym miejscu (sali lekcyjnej) oraz zapewnia zachowanie dystansu poprzez:  
a. na poziomie klas 0-3 KSP organizację przerw poszczególnych oddziałów i grup w różnych godzinach;    
b. podział szkoły na sektory, aby uczniowie z danych sal podczas przerw przebywali w jednej części szkoły;    
c. wychodzenie na boisko szkolne podczas przerw dla uczniów określonych sektorów;    
d. organizację zajęć lekcyjnych na ogół w tym samym pomieszczeniu w ciągu całego dnia;
12. Zagospodarowanie pomieszczeń poprzez umieszczenie w większości klas ławek jednoosobowych z zapewnieniem dystansu. 
13. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14. Podczas przerw uczniowie powinni zakrywać twarz i nos maseczką. 
15. Szkoła zapewnia częstą dezynfekcję blatów ławek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, używanych podczas zajęć. 
16. W szkole prowadzone jest ozonowanie klas i innych pomieszczeń po zakończonych zajęciach, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
17. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
18. Szkoła zapewnia każdego dnia po zakończonych zajęciach mycie podłogi odpowiednimi środkami w salach gimnastycznych oraz dezynfekcję użytkowanego sprzętu sportowego. 
19. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne będą często wietrzone (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć). 
20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
21. Odbierając dzieci ze szkoły rodzic/opiekun podchodzi od okienka w przedsionku i podaje imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko, oraz stopień pokrewieństwa z dzieckiem. Pracownik szkoły powiadamia nauczyciela świetlicy i dziecko samodzielnie idzie do szatni, przebiera się i wychodzi ze szkoły. Rodzic/opiekun czeka na dziecko w przedsionku szkoły. 
22. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 
23. Szkoła współpracuje z pielęgniarką, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
24. Do odwołania zostają wyłączone szkolne fontanny wody pitnej. 

B. Zajęcia pozalekcyjne 
25. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w grupach klasowych lub międzyoddziałowych stacjonarnie w szkole O ewentualnych zmianach prowadzenia tych zajęć nauczyciel będzie informował rodziców/opiekunów na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
26. Zajęcia basenowe będą odbywały od 1 czerwca 2021r. zgodnie z planem oraz zasadami bezpieczeństwa określonymi przez Bydgoskie Centrum Sportu. 
27. Zajęcia logopedyczne będą odbywały się w szkole według ustalonego przez Panią logopedę harmonogramu. 

C. Obiady 
28. Deklarację obiadową należy przesłać za pośrednictwem szkolnej strony internetowej lub bezpośrednio korzystając z linka: http://omomom.com.pl/?page_id=880. 
29. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Caritas, adres mailowy: [email protected] 

D. Zasady opieki świetlicowej dla uczniów klas 0-6 KSP 
30. Od 31 maja 2021r. br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową od 7.00 do 17.00. 
31. Udział w zajęciach świetlicowych nie jest obowiązkowy. 
32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, salach dydaktycznych oraz innych pomieszczeniach. Szkoła zapewnia w każdej świetlicy środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

E. Modlitwy poranne i Msze św. 
33. W kaplicy szkolnej obowiązują zasady analogiczne, jak w innych pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza dotyczące dystansu, maseczki oraz dezynfekcji. 
34. Ze względu na pandemiczne obostrzenia rodzice/opiekunowie nie mogą uczestniczyć w modlitwach i Mszach św. w kaplicy szkolnej. 

F. Postanawiania końcowe 
35. O wszelkich zmianach zasad rodzice/opiekunowie, uczniowie oraz pracownicy szkoły będą informowani na bieżąco. 
36. Proszę o częste sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym. Problemy występujące z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego są niezależne od szkoły.

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu