Organizacja zajęć od 1 września 2021r.

I. Zajęcia dla uczniów klas 0-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole, zgodnie z planem lekcji oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym.

II. Zajęcia dla uczniów klas 4-8 Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole, zgodnie z planem lekcji oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym.

III. Zajęcia dla uczniów I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego prowadzone są w trybie stacjonarnym w szkole, zgodnie z planem lekcji oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym.

IV. Zasady obowiązujące podczas prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym.

A. Zajęcia w budynku szkolnym

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
  • 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych;
  • opiekunowie mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonej części holu głównego (w tzw. „strefie rodzica”).
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu odpowiedniego płynu. 
 6. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia szkoła będzie korzystała przede wszystkim z dziennika elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.
 7. W szkole zainstalowano kamerę do mierzenia temperatury wszystkim wchodzącym. Ponadto w uzasadnionych przypadkach mierzenie temperatury będzie odbywało się przy użyciu termometru bezdotykowego lub zdezynfekowanego dotykowego.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperaturę powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, tzw. „izolatorium”, w odległości min. 2 m od innych osób. Izolatorium znajduje się w obrębie budynku szkoły, ale ma odrębne wejście i własną toaletę. Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 9. W miarę możliwości szkoła ogranicza gromadzenie uczniów w jednym miejscu (sali lekcyjnej) oraz zapewnia zachowanie dystansu poprzez: 
  • na poziomie klas 0-3 KSP organizację przerw poszczególnych oddziałów i grup w różnych godzinach;
  • podział szkoły na sektory, aby uczniowie z danych sal podczas przerw przebywali w jednej części szkoły; 
  • wychodzenie na boisko szkolne podczas przerw dla uczniów określonych sektorów; 
  • organizację zajęć lekcyjnych na ogół w tym samym pomieszczeniu w ciągu całego dnia.
 10. Zagospodarowanie pomieszczeń poprzez umieszczenie w większości klas ławek jednoosobowych z zapewnieniem dystansu. 
 11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 12. Podczas przerw uczniowie powinni zakrywać twarz i nos maseczką. 
 13. Szkoła zapewnia częstą dezynfekcję blatów ławek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, używanych podczas zajęć. 
 14. W szkole prowadzone jest ozonowanie klas i innych pomieszczeń po zakończonych zajęciach, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 15. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 16. Szkoła zapewnia każdego dnia po zakończonych zajęciach mycie podłogi odpowiednimi środkami w salach gimnastycznych oraz dezynfekcję użytkowanego sprzętu sportowego.
 17. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne będą często wietrzone (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć). 
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 19. Odbierając dzieci ze szkoły rodzic/opiekun podchodzi od okienka w przedsionku i podaje imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko, oraz stopień pokrewieństwa z dzieckiem. Pracownik szkoły powiadamia nauczyciela świetlicy i dziecko samodzielnie idzie do szatni, przebiera się i wychodzi ze szkoły. Rodzic/opiekun czeka na dziecko w strefie rodzica lub w przedsionku szkoły.
 20. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 21. Szkoła współpracuje z pielęgniarką, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

B. Zajęcia pozalekcyjne

 1. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w grupach klasowych lub międzyoddziałowych stacjonarnie w szkole O ewentualnych zmianach prowadzenia tych zajęć nauczyciel będzie informował rodziców/opiekunów na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Zajęcia logopedyczne będą odbywały się w szkole według ustalonego przez Panią logopedę harmonogramu.

C. Obiady

 1. Deklarację obiadową należy przesłać za pośrednictwem szkolnej strony internetowej lub bezpośrednio korzystając z linka: http://omomom.com.pl/?page_id=880.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Caritas, adres mailowy: [email protected]

D. Zasady opieki świetlicowej dla uczniów klas 0-6 KSP

 1. Od 1 września 2021r. br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową od 7.00 do 17.00.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, salach dydaktycznych oraz innych pomieszczeniach. Szkoła zapewnia w każdej świetlicy środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

E. Modlitwy poranne i Msze św.

 1. W kaplicy szkolnej obowiązują zasady analogiczne, jak w innych pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza dotyczące dystansu, maseczki oraz dezynfekcji.
 2. Ze względu na pandemiczne obostrzenia rodzice/opiekunowie nie mogą uczestniczyć w modlitwach i Mszach św. w kaplicy szkolnej.

F. Postanawiania końcowe

 1. O wszelkich zmianach zasad rodzice/opiekunowie, uczniowie oraz pracownicy szkoły będą informowani na bieżąco.
 2. Proszę o częste sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym. Problemy występujące z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego są niezależne od szkoły.
cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu