Organizacja zajęć dla klas 0-3 KSP od 26 kwietnia 2021r.

Organizacja zajęć dla klas 0-3 KSP od 26 kwietnia 2021r. 
 I. Zajęcia w oddziale przedszkolnym (klasa zerowa) od 26 kwietnia 2021r. 1. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz dodatkowe prowadzone dla uczniów oddziału przedszkolnego odbywają się tylko w szkole z dotychczas obowiązującymi zasadami. 
 2. Nie jest prowadzone jakiekolwiek nauczanie zdalne.

 II. Zasady nauczania obowiązujące w klasach 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej od 26 kwietnia 2021r. 
 A. Tryb prowadzenia zajęć 
 1. Od 26 kwietnia 2021r. zajęcia dydaktyczne w klasach 1-3 KSP są prowadzone w trybie hybrydowym, czyli połowa uczniów realizuje zajęcia w budynku szkolnym, a pozostali w trybie zdalnym. W szkole przyjęto zasadę naprzemiennych tygodniowych zmian grup uczniów.  a) Harmonogram zajęć odbywających się w budynku szkolnym:       od 26 do 30 kwietnia 2021r. – klasy 1a, 1b, 1c i 2a;      od 4 do 7 maja 2021r. – klasy 2b, 2c, 3a, 3b i 3c.  b). Harmonogram zajęć odbywających się w trybie zdalnym:       od 26 do 30 kwietnia 2021r. – klasy 2b, 2c, 3a, 3b i 3c;       od 4 do 7 maja 2021r. – klasy 1a, 1b, 1c i 2a. 

 B. Zasady prowadzenia zajęć 
 2. Wszyscy uczniowie, zarówno podczas zajęć prowadzonych w budynku szkolnym, jak i w trybie zdalnym będą pracowali zgodnie z poniżej podanymi godzinami: 
 3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia:         pierwsza lekcja od 9.00 do 9.30         druga lekcja od 9.45 do 10.15         trzecia lekcja od 10.30 do 11.00         czwarta lekcja od 11.15 do 11.45         piąta lekcja od 12.00 do 12.30         szósta lekcja od 12.45 do 13.15 
 4. W trybie nauczania w budynku szkolnym OBOWIĄZKOWE zajęcia edukacyjne rozpoczynają się każdego dnia o godz. 8.00 z wychowawcą klasy, następnie od godz. 9.00 realizowane są wg harmonogramu podanego w pkt. 3, z tym że porę i długość trwania przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. 
 5. W trybie nauczania zdalnego: każda lekcja będzie trwała ok. 30 minut, a przerwa ok. 15 minut. 
 6. Forma nauczania zdalnego wymaga od ucznia sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu, ewentualnie smartfona) z dostępem do internetu, z kamerą, mikrofonem oraz głośnikami (mogą być słuchawki). 
 7. Na każdych zajęciach nauczyciel i uczeń mają obowiązek włączenia kamery. 
 8. Platformą do prowadzenia zajęć online jest MS Office365 oraz komunikator MS Teams. 
 9. Gdyby któryś z uczniów nie miał dostępu do tej platformy albo zapomniał hasła, proszę o kontakt przez e-dziennik do administratora kont uczniowskich klas 0-3 KSP – p. Mateusza Iwanickiego. 
 10. Podczas zajęć prowadzonych w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym w budynku szkoły, będzie sprawdzana obecność i odnotowywana w e-dzienniku, będzie prowadzone ocenianie bieżące, oceny będą wpisywane do e-dziennika, oceniane będzie również zachowanie uczniów. 
 11. UWAGA! Dziennik Vulcan, z którego korzysta szkoła, nie daje możliwości ustalenia innych godzin rozpoczynania i końca zajęć lekcyjnych dla wybranych oddziałów klasowych. W związku z tym, że większość oddziałów klasowych: 0, klasy 4-8 KSP oraz liceum ma ustalony plan z dotychczas obowiązującymi godzinami, nie zmienimy ich zapisu dla oddziałów klasowych 1-3 KSP. Tu zatem pojawi się rozbieżność. Zajęcia dla 1-3 KSP będą odbywać się zgodnie z powyżej podanymi godzinami, a nie z tymi, które podane są w planie lekcji w dzienniku elektronicznym. Aby zorientować się zatem w czasie rozpoczęcia i zakończenia zajęć 1-3 KSP trzeba spojrzeć na numer lekcji. 

 C. Zajęcia w budynku szkolnym 
 12. Szkoła zapewnienia opiekę świetlicowej – zasady organizacji pracy świetlicy omówione są w części F (punkty 40-47). 
 13. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 14. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
 15. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
 16. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedsionka i nie wchodzą z dziećmi do szkoły. 
 17. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu odpowiedniego płynu. 
 18. Uczeń, po wejściu do budynku przebiera tylko obuwie i z kurtką idzie do swojej klasy. W wyznaczonych godzinach pod opieką nauczyciela uczniowie zanoszą kurtki do szatni. 
 19. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia szkoła będzie korzystała przede wszystkim z dziennika elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. 
 20. W szkole zainstalowano kamerę do mierzenia temperatury wszystkim wchodzącym. Ponadto w uzasadnionych przypadkach mierzenie temperatury będzie odbywało się przy użyciu termometru bezdotykowego lub zdezynfekowanego dotykowego. 
 21. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, tzw. „izolatorium”, w odległości min. 2 m od innych osób. Izolatorium znajduje się w obrębie budynku szkoły, ale ma odrębne wejście i własną toaletę. Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 22. W miarę możliwości szkoła ogranicza gromadzenie uczniów w jednym miejscu (sali lekcyjnej) oraz zapewnia zachowanie dystansu poprzez:  a) prowadzenie codziennej modlitwy porannej w kaplicy szkolnej lub w salach lekcyjnych;  b) organizację przerw poszczególnych oddziałów i grup w różnych godzinach;  c) podział szkoły na sektory, aby uczniowie z danych sal podczas przerw przebywali w jednej części szkoły;  d) wychodzenie na boisko szkolne podczas przerw dla uczniów określonych sektorów;  e) organizację zajęć lekcyjnych w miarę możliwości w tym samym pomieszczeniu w ciągu całego dnia;  f) zagospodarowanie pomieszczeń poprzez umieszczenie w większości klas ławek jednoosobowych z zapewnieniem dystansu. 

 23. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 24. Podczas przerw uczniowie powinni zakrywać twarz i nos maseczką. 
 25. Szkoła zapewnia częstą dezynfekcję blatów ławek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, używanych podczas zajęć. 
 26. W szkole prowadzone jest ozonowanie klas i innych pomieszczeń po zakończonych zajęciach, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
 27. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 28. Szkoła zapewnia każdego dnia po zakończonych zajęciach mycie podłogi odpowiednimi środkami w salach gimnastycznych oraz dezynfekcję użytkowanego sprzętu sportowego. 
 29. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne będą często wietrzone (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć). 
 30. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 31. Odbierając dzieci ze szkoły rodzic/opiekun podchodzi od okienka w przedsionku i podaje imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Pracownik szkoły powiadamia nauczyciela świetlicy i dziecko samodzielnie idzie do szatni, przebiera się i wychodzi ze szkoły. Rodzic/opiekun czeka na dziecko w przedsionku szkoły. 
 32. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 
 33. Szkoła współpracuje z pielęgniarką, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 34. Do odwołania zostają wyłączone szkolne fontanny wody pitnej. D. Zajęcia pozalekcyjne 
 35. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w grupach klasowych stacjonarnie w szkole lub w trybie zdalnym. O formach prowadzenia tych zajęć nauczyciel będzie informował rodziców/opiekunów na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
 36. Zajęcia basenowe są odwołane. 
 37. Zajęcia logopedyczne będą odbywały się: a) w szkole dla dzieci przebywających na zajęciach stacjonarnych;  b) online po rozeznaniu możliwości technicznych i po ustaleniu harmonogramu, przesłanego zainteresowanym rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 E. Obiady 
 38. Obiady dla uczniów przebywających w szkole będą zamawiane każdego dnia przez nauczyciela tylko na podstawie stosownego wpisu w zeszycie do korespondencji. 
 39. Rodziców, którzy zapłacili za obiady, a ich dzieci nie będą teraz z nich korzystać, prosimy o kontakt mailowy z Caritasem [email protected] F. Zasady opieki świetlicowej 
 40. Od 26 kwietnia 2021r. br. szkoła zapewnia opiekę świetlicową od 7.00 do 17.00, również dla uczniów, którzy w danym tygodniu mają zajęcia w trybie zdalnym, a których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 
 41. Zajęcia świetlicowe będą organizowane w miarę możliwości dla poszczególnych roczników. 
 42. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom klas 0-3 KSP od 7.00 do 17.00. 
 43. Udział w zajęciach świetlicowych nie jest obowiązkowy. 
 44. Rodziców prosimy o deklarację udziału ich dziecka w zajęciach świetlicowych najpóźniej dzień wcześniej do godz. 12.00 do wychowawcy klasy. 
 45. Dziecko do świetlicy w danym dniu należy przyprowadzić do godz. 7.45. 
 46. Podczas zajęć świetlicowych szkoła umożliwi uczniom udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w szkole. Uczniowie nie przynoszą do szkoły laptopów, tabletów, czy smartfonów. Przynoszą natomiast podręczniki, karty pracy, zeszyty itp. konieczne do udziału w zajęciach przewidzianych nowym planem lekcji w danym dniu. 
 47. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, salach dydaktycznych oraz innych pomieszczeniach. Szkoła zapewnia w każdej świetlicy środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 G. Postanawiania końcowe 
 48. O wszelkich zmianach zasad rodzice/opiekunowie, uczniowie oraz pracownicy szkoły będą informowani na bieżąco. 
 49. Proszę o częste sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym. Problemy występujące z zalogowaniem się do dziennika elektronicznego są niezależne od szkoły.

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu