EDUKACJA DOMOWA -NOWOŚĆ W KATOLIKU

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”

Św. Jan Paweł II

Mistrzami dla naszych Uczniów są i mają być przede wszystkim ich Rodzice.

Mentorami dla naszych Uczniów stają się doświadczeni Nauczyciele „Katolika”

EDUKACJA DOMOWA WSPIERANA PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH POMNIK JANA PAWŁA II W BYDGOSZCZY

JUŻ OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego ( art. 37 Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17 Prawo Oświatowe) „Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą; edukacja domowa) może odbywać się wobec ucznia przyjętego do Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy na podstawie niniejszych przepisów :

Art. 37 pkt 1 Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Art. 37 pkt 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) 1 (uchylony)

2)do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) 2 (uchylona)

b)oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

c)zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

Art. 37 pkt 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

W sytuacji przyjęcia Ucznia do Szkoły oraz przeprowadzenia dla Niego tylko egzaminów klasyfikacyjnych Szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

W ramach dodatkowego wsparcia Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha oraz I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego zapewnia:

– wykwalifikowaną i pełną pasji kadrę nauczycieli, którzy służą uczniowi na każdym etapie jego edukacji,

– mentora – wychowawcę dla każdego poziomu edukacji domowej

– cykliczne spotkania klasowe dzieci i młodzieży z danego poziomu nauczania – Wspólna Eucharystia , wspólne zabawy sportowe na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej, wspólne uczestnictwo w spotkaniach kulturalnych (teatr, kino, filharmonia),

– możliwość uczestniczenia w stacjonarnych lub wyjazdowych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,

– możliwość uczestniczenia w zorganizowanych przez szkołę wycieczkach, zielonych szkołach,

– szkolenia dla rodziców,

– testy sprawdzające,

– możliwość przejścia z edukacji domowej na edukację stacjonarną w szkole w dowolnym czasie roku szkolnego.

Wskazane powyżej oraz inne zadania wspierające ucznia podczas nauczania domowego będą mogły być omówione podczas indywidualnego spotkania z Ks. Dyrektorem Szkoły oraz Opiekunem Ucznia.

W zależności od ilości zadań realizowanych przez Szkołę wspierającą Ucznia zostanie zaproponowana indywidualna kwota czesnego.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Zespołem Szkół Katolickich Pomnikiem Jana Pawła II w Bydgoszczy

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji: [email protected], [email protected] lub pod numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30:

52 345 98 17

52 371 31 11

52 379 31 70

52 340 63 75

+48 602 184 807

cofnij
przewiń do góry

Ułatwienia dostępu